Zagađenje vazduha

Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje[1] u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija u vazduh iz velikih postrojenja za sagorevanje čija je ukupna ulazna instalisana toplotna snaga jednaka 50 MW ili veća i koja poseduju upotrebnu dozvolu izdatu pre 1. jula 1992. godine, a u nedostatku […]
Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja[1] propisuje se: a) način, b) postupak, c) učestalost i metodologija merenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, d) kriterijumi za uspostavljanje mernih mesta za merenje emisije, e) postupak vrednovanja rezultata merenja emisije i usklađenost sa propisanim normativima, f) sadržaj izveštaja o izvršenim […]
Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha[1] utvrđuju se uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha. Uslovi za monitoring kvaliteta vazduha su: a) kriterijumi za određivanje minimalnog broja mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka u slučaju fiksnih merenja i u slučaju kada su fiksna merenja dopunjena indikativnim merenjima ili postupcima modelovanja, b) […]
Zakonska osnova za oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji uređena je postojećom domaćom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zaštiti vazduha[1] i podzakonskim aktima: 1. Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži[2], 2. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha[3], 3. Uredba o određivanju zona i aglomeracija[4], 4. Uredba o […]
Vazduh je jedan od osnovnih uslova života živog sveta na planeti zemlji. Vazduh predstavlja mehaničku smešu gasova koja obavija Zemlju stvarajući njenu atmosferu. Njegova osnovna funkcija je biološka jer obezbeđuje život, iz razloga što u sebi sadrži kiseonik koji je neophodan za disanje živih bića, ugljendioksid neophodan za fotosintezu i azot neophodan za sintezu biljnih […]

Zagađenje voda

Integralno upravljanje vodnim resursima je složen i težak zadatak, koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na: a) održavanje i unapređenje vodnog režima, b) obezbeđivanje potrebnih količina voda zahtevanog kvaliteta za različite namene, c) zaštitu voda od zagađivanja, d) zaštitu od štetnog dejstva voda. Upravljanje vodama u Srbiji odvija se kroz izradu i sprovođenje ključnih […]
Svaka voda korišćena za određene potrebe, a zatim ispuštena u kanalizaciju, predstavlja otpadnu vodu ili tz. Komunalnu otpadnu vodu. Ove otpadne vode nastaju u naseljenom mestu sa rastućom tendencijom koja je u korelaciji sa povećanjem potrošnje vode od starne ljudi u urbanism sredinama. Komunalne otpadne vode sadrže veće količine organskih materija (otpaci hrane, fekalije), a […]
OPŠTE NAPOMENE O ZAGAĐENJU VODA Opšta saznanja govore o tome da se pod pojmom zagađenja voda uopšteno podrazumeva direktno ili indirektno unošenje štetnih supstanci u vodu, vazduh ili zemljište, od strane čoveka, koje mogu biti štetne po ljudsko zdravlje i živa bića koja egzistiraju pojedinačno ili u vidu populacije-biocenoze[1] izazivajuci njihova uginuća. Tu dolazimo do […]
Zakonom o vodama[1] uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Voda je prirodni resurs koji istovremeno predstavlja i sirovinu i stanište, namirnicu i sredstvo za rad, energent i još […]
Voda je jedna od najrasprostranjenijih materija životne sredine i od suštinskog značaja je za opstanak života na Zemlji. Pokriva nešto više od dve trećine Zemljine površine ali se skoro sva voda oko 97%, nalazi u slanim okeanima (slana voda) tako da se direktno ne može koristiti za piće. Samo oko 3% vode na Zemlji je […]

Upravljanje otpadom

Zakonom o zaštiti životne sredine[1], uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine[2] kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji. Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za: a) održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti […]
Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu[1] uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Odredbe ovog zakona primenjuju se na uvezenu ambalažu, ambalažu […]
Zakon o upravljanju otpadom[1] između ostalog reguliše i upravljanje posebnim tokovima otpada u koje spadaju: 1. Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadrže više od 0,0005% masenih žive, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Izuzetno, može biti dozvoljen promet dugmastih baterija i baterija koje se sastoje od kombinacija dugmastih […]
Zakon o upravljanju otpadom[1] ima za cilj da obezbedi i osigura uslove za: 1) upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, 2) prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu, 3) […]

Zaštita od buke

 Pravilnikom o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti[1] bliže se uređuju sadržina i metode izrade strateških karata buke, kao i način njihovog prikazivanja javnosti. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) najizloženija fasada jeste fasada zgrade na kojoj je vrednost indikatora buke na visini od 4 […]
Pravilnikom o metodologiji za određivanje akustičkih zona[1] bliže se propisuje metodologija za određivanje akustičkih zona[2]. Glavni nedostatak ove odluku ležu u tome što se ne odnosi na buku koja nastaje ili se odnosi: a) na radnom mestu i radnoj okolini, b) prevoznom sredstvu, c) od vojnih aktivnosti na armijskim poligonima, d) aktivnostima na zaštiti od […]
Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini[1] uređuju se i mere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini: 1. Preventivne mere: a) Prostorno, urbanističko i akustičko planiranje[2] kojim se obezbeđuju mere i uslovi zaštite od buke, a naročito: – međusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih zona i objekata, – akustičko […]
Buka je svaki neželjen zvuk u prirodi koji proizvodi štetno delovanje na sva živa bića ove planete[1]. Ovde se ograničavamo samo na štetno delovanje zvuka na ljudski organizam saglasno Direktivama EU koje pod bukom podrazumevaju štetan zvuk samo kao zvuk u spoljašnjoj sredini koji je nastao usled ljudskih aktivnosti a koje se eksplicitno navode. Štetni […]

Socijalna inovacija u oblasti zaštite životne sredine

Nomotehnički centar Beograd / Nomcentar NGO 2020.