Upravljanje otpadom

ODREDBE O OTPADU U ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Posted on

Zakonom o zaštiti životne sredine[1], uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine[2] kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji. Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za: a) održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti […]

Upravljanje otpadom

ODREDBE O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Posted on

Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu[1] uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Odredbe ovog zakona primenjuju se na uvezenu ambalažu, ambalažu […]

Zaštita od buke

PRAVILNIK O SADRŽINI I METODAMA IZRADE STRATEŠKIH KARATA BUKE I NAČINU NJIHOVOG PRIKAZIVANJA JAVNOSTI

Posted on

 Pravilnikom o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti[1] bliže se uređuju sadržina i metode izrade strateških karata buke, kao i način njihovog prikazivanja javnosti. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) najizloženija fasada jeste fasada zgrade na kojoj je vrednost indikatora buke na visini od 4 […]

Zagađenje voda

INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

Posted on

Integralno upravljanje vodnim resursima je složen i težak zadatak, koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na: a) održavanje i unapređenje vodnog režima, b) obezbeđivanje potrebnih količina voda zahtevanog kvaliteta za različite namene, c) zaštitu voda od zagađivanja, d) zaštitu od štetnog dejstva voda. Upravljanje vodama u Srbiji odvija se kroz izradu i sprovođenje ključnih […]

Zagađenje voda

KOMUNALNE OTPADNE VODE

Posted on

Svaka voda korišćena za određene potrebe, a zatim ispuštena u kanalizaciju, predstavlja otpadnu vodu ili tz. Komunalnu otpadnu vodu. Ove otpadne vode nastaju u naseljenom mestu sa rastućom tendencijom koja je u korelaciji sa povećanjem potrošnje vode od starne ljudi u urbanism sredinama. Komunalne otpadne vode sadrže veće količine organskih materija (otpaci hrane, fekalije), a […]

Zagađenje vazduha

NACIONALNI PLAN ZA SMANJENJE EMISIJA GLAVNIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE POTIČU IZ STARIH VELIKIH POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE

Posted on

Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje[1] u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija u vazduh iz velikih postrojenja za sagorevanje čija je ukupna ulazna instalisana toplotna snaga jednaka 50 MW ili veća i koja poseduju upotrebnu dozvolu izdatu pre 1. jula 1992. godine, a u nedostatku […]

Zagađenje vazduha

UREDBA O MERENJIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA

Posted on

Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja[1] propisuje se: a) način, b) postupak, c) učestalost i metodologija merenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, d) kriterijumi za uspostavljanje mernih mesta za merenje emisije, e) postupak vrednovanja rezultata merenja emisije i usklađenost sa propisanim normativima, f) sadržaj izveštaja o izvršenim […]

Upravljanje otpadom

UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Posted on

Zakon o upravljanju otpadom[1] između ostalog reguliše i upravljanje posebnim tokovima otpada u koje spadaju: 1. Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadrže više od 0,0005% masenih žive, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Izuzetno, može biti dozvoljen promet dugmastih baterija i baterija koje se sastoje od kombinacija dugmastih […]

Upravljanje otpadom

IMPLEMENTARNE ODREDBE ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Posted on

Zakon o upravljanju otpadom[1] ima za cilj da obezbedi i osigura uslove za: 1) upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, 2) prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu, 3) […]