Upravljanje otpadom

CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM

Posted on

Zakon o upravljanju otpadom[1] (Law on Waste Management)[2] iz 2018 godine, je normalna pravna posledica napretka koji se čini na polju transpozicije pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine u protekloj deceni. Od Zakona o upravljanju otpadom[3] iz 2009 i 2010 godine, do ovog zakona vrši se otklanje određenih pravnih praznina, imajući posebno u vidu […]

Zaštita od buke

MERE I USLOVI ZAŠTITE OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Posted on

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini[1] uređuju se i mere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini: 1. Preventivne mere: a) Prostorno, urbanističko i akustičko planiranje[2] kojim se obezbeđuju mere i uslovi zaštite od buke, a naročito: – međusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih zona i objekata, – akustičko […]

Zaštita od buke

BUKA JE SASTAVNI DEO SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Posted on

Buka je svaki neželjen zvuk u prirodi koji proizvodi štetno delovanje na sva živa bića ove planete[1]. Ovde se ograničavamo samo na štetno delovanje zvuka na ljudski organizam saglasno Direktivama EU koje pod bukom podrazumevaju štetan zvuk samo kao zvuk u spoljašnjoj sredini koji je nastao usled ljudskih aktivnosti a koje se eksplicitno navode. Štetni […]

Zagađenje voda

OPŠTE NAPOMENE O ZAGAĐENJU VODA

Posted on

OPŠTE NAPOMENE O ZAGAĐENJU VODA Opšta saznanja govore o tome da se pod pojmom zagađenja voda uopšteno podrazumeva direktno ili indirektno unošenje štetnih supstanci u vodu, vazduh ili zemljište, od strane čoveka, koje mogu biti štetne po ljudsko zdravlje i živa bića koja egzistiraju pojedinačno ili u vidu populacije-biocenoze[1] izazivajuci njihova uginuća. Tu dolazimo do […]

Zagađenje voda

NAČELNE ODREDBE ZAKONA O VODAMA REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Zakonom o vodama[1] uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Voda je prirodni resurs koji istovremeno predstavlja i sirovinu i stanište, namirnicu i sredstvo za rad, energent i još […]

Zagađenje voda

OSNOVNO O VODI NA PRVOM MESTU

Posted on

Voda je jedna od najrasprostranjenijih materija životne sredine i od suštinskog značaja je za opstanak života na Zemlji. Pokriva nešto više od dve trećine Zemljine površine ali se skoro sva voda oko 97%, nalazi u slanim okeanima (slana voda) tako da se direktno ne može koristiti za piće. Samo oko 3% vode na Zemlji je […]

Zagađenje vazduha

UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA

Posted on

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha[1] utvrđuju se uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha. Uslovi za monitoring kvaliteta vazduha su: a) kriterijumi za određivanje minimalnog broja mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka u slučaju fiksnih merenja i u slučaju kada su fiksna merenja dopunjena indikativnim merenjima ili postupcima modelovanja, b) […]

Zagađenje vazduha

ZAKONSKA OSNOVA ZA OBLAST KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI

Posted on

Zakonska osnova za oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji uređena je postojećom domaćom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zaštiti vazduha[1] i podzakonskim aktima: 1. Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži[2], 2. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha[3], 3. Uredba o određivanju zona i aglomeracija[4], 4. Uredba o […]

Zagađenje vazduha

VAZDUH KAO JEDAN OD OSNOVNIH USLOVA ŽIVOTA NA ZEMLJI

Posted on

Vazduh je jedan od osnovnih uslova života živog sveta na planeti zemlji. Vazduh predstavlja mehaničku smešu gasova koja obavija Zemlju stvarajući njenu atmosferu. Njegova osnovna funkcija je biološka jer obezbeđuje život, iz razloga što u sebi sadrži kiseonik koji je neophodan za disanje živih bića, ugljendioksid neophodan za fotosintezu i azot neophodan za sintezu biljnih […]