Upravljanje otpadom

ODREDBE O OTPADU U ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Posted on

Zakonom o zaštiti životne sredine[1], uređuje se integralni sistem zaštite životne sredine[2] kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji. Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za: a) održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti […]

Upravljanje otpadom

ODREDBE O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Posted on

Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu[1] uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Odredbe ovog zakona primenjuju se na uvezenu ambalažu, ambalažu […]

Upravljanje otpadom

UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Posted on

Zakon o upravljanju otpadom[1] između ostalog reguliše i upravljanje posebnim tokovima otpada u koje spadaju: 1. Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadrže više od 0,0005% masenih žive, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Izuzetno, može biti dozvoljen promet dugmastih baterija i baterija koje se sastoje od kombinacija dugmastih […]

Upravljanje otpadom

IMPLEMENTARNE ODREDBE ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Posted on

Zakon o upravljanju otpadom[1] ima za cilj da obezbedi i osigura uslove za: 1) upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, 2) prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu, 3) […]

Upravljanje otpadom

CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM

Posted on

Zakon o upravljanju otpadom[1] (Law on Waste Management)[2] iz 2018 godine, je normalna pravna posledica napretka koji se čini na polju transpozicije pravnih tekovina EU u oblasti životne sredine u protekloj deceni. Od Zakona o upravljanju otpadom[3] iz 2009 i 2010 godine, do ovog zakona vrši se otklanje određenih pravnih praznina, imajući posebno u vidu […]