Zagađenje vazduha

NACIONALNI PLAN ZA SMANJENJE EMISIJA GLAVNIH ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE POTIČU IZ STARIH VELIKIH POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE

Posted on

Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje[1] u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija u vazduh iz velikih postrojenja za sagorevanje čija je ukupna ulazna instalisana toplotna snaga jednaka 50 MW ili veća i koja poseduju upotrebnu dozvolu izdatu pre 1. jula 1992. godine, a u nedostatku […]

Zagađenje vazduha

UREDBA O MERENJIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA

Posted on

Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja[1] propisuje se: a) način, b) postupak, c) učestalost i metodologija merenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, d) kriterijumi za uspostavljanje mernih mesta za merenje emisije, e) postupak vrednovanja rezultata merenja emisije i usklađenost sa propisanim normativima, f) sadržaj izveštaja o izvršenim […]

Zagađenje vazduha

UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA

Posted on

Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha[1] utvrđuju se uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha. Uslovi za monitoring kvaliteta vazduha su: a) kriterijumi za određivanje minimalnog broja mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka u slučaju fiksnih merenja i u slučaju kada su fiksna merenja dopunjena indikativnim merenjima ili postupcima modelovanja, b) […]

Zagađenje vazduha

ZAKONSKA OSNOVA ZA OBLAST KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI

Posted on

Zakonska osnova za oblast kvaliteta vazduha u Republici Srbiji uređena je postojećom domaćom regulativom. Krovni zakon je Zakon o zaštiti vazduha[1] i podzakonskim aktima: 1. Uredba o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži[2], 2. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha[3], 3. Uredba o određivanju zona i aglomeracija[4], 4. Uredba o […]

Zagađenje vazduha

VAZDUH KAO JEDAN OD OSNOVNIH USLOVA ŽIVOTA NA ZEMLJI

Posted on

Vazduh je jedan od osnovnih uslova života živog sveta na planeti zemlji. Vazduh predstavlja mehaničku smešu gasova koja obavija Zemlju stvarajući njenu atmosferu. Njegova osnovna funkcija je biološka jer obezbeđuje život, iz razloga što u sebi sadrži kiseonik koji je neophodan za disanje živih bića, ugljendioksid neophodan za fotosintezu i azot neophodan za sintezu biljnih […]