Zagađenje voda

INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

Posted on

Integralno upravljanje vodnim resursima je složen i težak zadatak, koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na: a) održavanje i unapređenje vodnog režima, b) obezbeđivanje potrebnih količina voda zahtevanog kvaliteta za različite namene, c) zaštitu voda od zagađivanja, d) zaštitu od štetnog dejstva voda. Upravljanje vodama u Srbiji odvija se kroz izradu i sprovođenje ključnih […]

Zagađenje voda

KOMUNALNE OTPADNE VODE

Posted on

Svaka voda korišćena za određene potrebe, a zatim ispuštena u kanalizaciju, predstavlja otpadnu vodu ili tz. Komunalnu otpadnu vodu. Ove otpadne vode nastaju u naseljenom mestu sa rastućom tendencijom koja je u korelaciji sa povećanjem potrošnje vode od starne ljudi u urbanism sredinama. Komunalne otpadne vode sadrže veće količine organskih materija (otpaci hrane, fekalije), a […]

Zagađenje voda

OPŠTE NAPOMENE O ZAGAĐENJU VODA

Posted on

OPŠTE NAPOMENE O ZAGAĐENJU VODA Opšta saznanja govore o tome da se pod pojmom zagađenja voda uopšteno podrazumeva direktno ili indirektno unošenje štetnih supstanci u vodu, vazduh ili zemljište, od strane čoveka, koje mogu biti štetne po ljudsko zdravlje i živa bića koja egzistiraju pojedinačno ili u vidu populacije-biocenoze[1] izazivajuci njihova uginuća. Tu dolazimo do […]

Zagađenje voda

NAČELNE ODREDBE ZAKONA O VODAMA REPUBLIKE SRBIJE

Posted on

Zakonom o vodama[1] uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Voda je prirodni resurs koji istovremeno predstavlja i sirovinu i stanište, namirnicu i sredstvo za rad, energent i još […]

Zagađenje voda

OSNOVNO O VODI NA PRVOM MESTU

Posted on

Voda je jedna od najrasprostranjenijih materija životne sredine i od suštinskog značaja je za opstanak života na Zemlji. Pokriva nešto više od dve trećine Zemljine površine ali se skoro sva voda oko 97%, nalazi u slanim okeanima (slana voda) tako da se direktno ne može koristiti za piće. Samo oko 3% vode na Zemlji je […]