Zaštita od buke

PRAVILNIK O SADRŽINI I METODAMA IZRADE STRATEŠKIH KARATA BUKE I NAČINU NJIHOVOG PRIKAZIVANJA JAVNOSTI

Posted on

 Pravilnikom o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javnosti[1] bliže se uređuju sadržina i metode izrade strateških karata buke, kao i način njihovog prikazivanja javnosti. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) najizloženija fasada jeste fasada zgrade na kojoj je vrednost indikatora buke na visini od 4 […]

Zaštita od buke

MERE I USLOVI ZAŠTITE OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Posted on

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini[1] uređuju se i mere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini: 1. Preventivne mere: a) Prostorno, urbanističko i akustičko planiranje[2] kojim se obezbeđuju mere i uslovi zaštite od buke, a naročito: – međusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih zona i objekata, – akustičko […]

Zaštita od buke

BUKA JE SASTAVNI DEO SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Posted on

Buka je svaki neželjen zvuk u prirodi koji proizvodi štetno delovanje na sva živa bića ove planete[1]. Ovde se ograničavamo samo na štetno delovanje zvuka na ljudski organizam saglasno Direktivama EU koje pod bukom podrazumevaju štetan zvuk samo kao zvuk u spoljašnjoj sredini koji je nastao usled ljudskih aktivnosti a koje se eksplicitno navode. Štetni […]