IMPLEMENTARNE ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini[1] uređuju se:

a) subjekti zaštite životne sredine od buke,

b) mere i uslovi zaštite od buke u životnoj sredini,

c) merenje buke u životnoj sredini,

d) pristup informacijama o buci,

e) nadzor,

f) druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi[2].

Zaštita životne sredine od buke obezbeđuje se utvrđivanjem uslova i preduzimanjem mera zaštite koje su deo integralnog sistema zaštite životne sredine i odnose se na:

1) prostorno, urbanističko i akustičko planiranje,

2) zvučnu zaštitu,

3) stratešku procenu uticaja planova i programa, odnosno procenu uticaja projekata na životnu sredinu, kao i na izdavanje dozvole za izgradnju i rad postrojenja, odnosno obavljanje aktivnosti,

4) propisivanje graničnih vrednosti indikatora buke u životnoj sredini,

5) proizvodnju, promet i upotrebu izvora buke,

6) akustičko zoniranje,

7) izradu strateških karata buke,

8) izradu akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini,

9) merenje i ocenu buke u životnoj sredini,

10) procenu štetnih efekata buke na zdravlje ljudi,

11) informisanje javnosti o buci i njenim štetnim efektima u životnoj sredini.

Subjekti zaštite životne sredine od buke na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlašćenja, jesu:

1) Republika Srbija, preko nadležnih organa i organizacija u životnoj sredini na svojoj teritoriji:

a) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine:

– utvrđuje mere i uslove zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, uključujući i one na koje daje saglasnost u postupku strateške procene uticaja, procene uticaja projekata na životnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti;

– predlaže Vladi akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini za teritoriju Republike Srbije;

– koordinira i vrši poslove zaštite od buke u životnoj sredini od značaja za Republiku Srbiju;

– propisuje i utvrđuje ispunjenost uslova za ovlašćivanje stručnih organizacija za merenje buke u životnoj sredini, u skladu sa ovim zakonom;

– vrši nadzor i kontrolu primene mera zaštite od buke u životnoj sredini.

b) Agencija za zaštitu životne sredine:

– obezbeđuje izradu strateških karata buke iz nadležnosti Republike Srbije,

– vodi i ažurira bazu podataka iz monitoringa buke u informacionom sistemu zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

2) autonomna pokrajina, koja:

a) utvrđuje mere i uslove zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, uključujući i one na koje daje saglasnost u postupku strateške procene uticaja, procene uticaja projekata na životnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti. Autonomna pokrajina svojim aktom određuje organe nadležne za obavljanje poslova navedenih poslova,

b) obezbeđuje finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini na svojoj teritoriji,

c) vrši nadzor i kontrolu primene mera zaštite od buke u životnoj sredini.

3) opština, grad, odnosno grad Beograd (jedinica lokalne samouprave), koje svojim aktom određuje organe i službe nadležne za obavljanje poslova:

a) utvrđuje mere i uslove zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, uključujući i one na koje daje saglasnost u postupku strateške procene uticaja, procene uticaja projekata na životnu sredinu, odnosno u postupku izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i aktivnosti,

b) vrši akustičko zoniranje na svojoj teritoriji, određuje mere zabrane i ograničenja u skladu sa ovim zakonom,

c) donosi lokalni akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini, odnosno obezbeđuje uslove i stara se o njegovom sprovođenju,

d) obezbeđuje finansiranje monitoringa buke u životnoj sredini na teritoriji jedinice lokalne samouprave,

e) vrši nadzor i kontrolu primene mera zaštite od buke u životnoj sredini.

4) privredna društva, pravna lica i preduzetnici koja u obavljanju privredne delatnosti emituju buku (pravna i fizička lica), koja su dužna da obezbede:

– učešće u troškovima zaštite od buke u životnoj sredini u okviru investicionih, tekućih i proizvodnih troškova,

– praćenje uticaja svoje delatnosti na buku,

– sprovođenje odgovarajućih mera zaštite od buke,

U skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

5) naučne i stručne organizacije i druge javne službe, udruženja, građani, druga pravna i fizička lica.

Subjekti zaštite životne sredine od buke odgovorni su za svaku aktivnost ili nepreduzimanje mera kojima se prouzrokuje izloženost buci iznad graničnih vrednosti.

Republika Srbija ostvaruje saradnju u oblasti zaštite životne sredine od buke sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, a posebno sa susednim državama za područja uz državnu granicu iz ovog zakona.

Monitoring buke vrši se sistematskim merenjem, ocenjivanjem ili proračunom određenog indikatora buke, u skladu sa ovim zakonom. Podaci iz monitoringa buke sastavni su deo jedinstvenog informacionog sistema životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine. Ministar propisuje metodologiju za izradu i vođenje informacionog sistema buke.

Pravno lice ili preduzetnik koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke dužno je da na propisan način obezbedi merenje buke i izradu izveštaja o merenju buke i snosi troškove merenja buke u zoni uticaja, u skladu sa ovim zakonom. Ministar propisuje metode merenja buke, sadržinu i obim izveštaja o merenju buke.

Merenje buke u životnoj sredini može da vrši ovlašćena stručna organizacija ako ispunjava propisane uslove za merenje buke u skladu sa ovim zakonom. Zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke stručna organizacija podnosi Ministarstvu. Ispunjenost uslova za dobijanje ovlašćenja za merenje buke (važi za period od četiri godine i može se obnoviti) utvrđuje ministar, rešenjem.

Podaci o buci u životnoj sredini sastavni su deo izveštaja o stanju životne sredine u Republici Srbiji.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom Agencije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, kao i ovlašćenih pravnih lica, u vršenju poverenih poslova. Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih za njegovo izvršavanje vrši Ministarstvo, preko republičkog inspektora za zaštitu životne sredine u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom. Autonomna pokrajina i Jedinica lokalne samouprave vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem poslova ”poverenih ovim zakonom” preko inspektora za zaštitu životne sredine.


[1](“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010).

[2]Odredbe ovog zakona ne odnose se na buku koja nastaje na radnom mestu i u radnoj okolini, buku koja nastaje u prevoznom sredstvu, buku koja potiče od vojnih aktivnosti na armijskim poligonima i aktivnosti na zaštiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa, buku od aktivnosti u domaćinstvu ili buku iz susednog domaćinstva, kao i na buku kojoj su izloženi oni koji je stvaraju.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena zaštite životne sredine. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.