Inovacija

U razvijenim zemljama, socijalne inovacije se uglavnom definišu kao nove ideje koje istovremeno rešavaju društvene izazove, zadovoljavaju socijalne potrebe i stvaraju nove socijalne odnose među predmetnim grupama.

Socijalna inovacija može uključivati razne aspekte, kao što su novo učešće u odlučivanju, i/ili usluge koje utiču na socijalnu situaciju specijalnih ciljnih grupa i usmerene su na predloge i rešenja za borbu u reševanje problema i za nas bitnu zaštitu životne sredine kao i svih loših uticaja na društvo i privredu, sada i u budućnosti.


Pod socijalnim inovacijama podrazumevaju se sve dobre ideje koje donose neku korist društvu, formalnim i neformalnim organizacijama ljudi. Budući da dolaze sa svih nivoa delovanja: od pojedinaca, organizacija ili grupa, u tome je njihova naročita moć.

Krucijalni problem predstavlja stvarnost u kojoj veliki broj potencijalno korisnih socijalnih inovacija nikada ne uspeva zaživeti. Uspešna socijalna inovacija imaće realnog uticaja jedino ako pronađe put između brojnih prepreka koje koče realizaciju njenih punih potencijala. Prepreke se mogu kretati počev od nedostatka interesa onih institucija koje su ključne za njenu primenu, čestog otpora svih koji se protive bilo kakvim promenama, pa do nedostatka finansijske konstrukcije neophodne u inicijalnoj fazi implementacije nove strategije, modela ili koncepta rada.

Svesne važnost socijalnih inovacija pojedine vlade i relevantne međunarodne organizacije započele su uključivanje pitanja socijalnih inovacija kao prioritete u svoje strategije i planove rada i razvoja različitom dinamikom svojstveno svojim mogućnostima. Trenutno se u mnogim zemljama osnivaju ili su već osnovane institucije centara ili instituta za socijalne inovacije, dok pojedine vlade dobijaju i nove inovacijske ministarske resore.

Aktivna primena socijalne inovacije, specifična je jer je dostupna svima, kako pojedincima, organizacijama civilnog društva, preduzećima tako i državnim organima. Sprovođenje i primena socijalne inovacije, može se posmatrati kroz četiri aktivnosti:


o identifikacija socijalnih potreba koje nisu ispunjene, koje nisu jednako zastupljene ili nisu bile do sada rešavane,
o prema identifikaciji, sledi razvoj i iznalaženje novih modela koji će ih rešiti,
o zatim sledi, testiranje i pilot projekti koji imaju za cilj uvid u stanje koliko novi predlozi rešenja imaju dobrih rezulatata,
o i na kraju, rad na povećanju svesti i znanja o značaju postojanja i ulaganja u socijalnu inovaciju.

Moramo naglasiti na postojanje mogućih zabuna koje mogu nastati zbog široke definicije pojma gde se mnogi različiti projekti mogu smatrati namerno ili iz neznanja socijalnom inovacijom. Nije svaki novi način rešavanja socijalnih izazova ujedno i socijalna inovacija jer tek kada socijalna inovacija omogući održivu korist svojim korisnicima, onda se može podvesti pod navedeni pojam. Jedan od načina pomoću kojeg se dolazi do socijalnih inovacija je i socijalni eksperiment koji se smatra modernim oblikom društvenih istraživanja u svrhu promovisanja inovacija u socijalnim politikama koje se primenjuju u socijanom uključivanju i rešavanju problema u lokalnim zajednicama. Cilj socijalnog eksperimenta je odrediti i analizirati inovativna rešenja i povećati njihovu praktičnu primenu na području socijalne politike sa ciljem pružanja pomoći i pronalaženja novih rešenja. Eksperimentisanje u oblasti socijalne politike omogućava prikupljanje dokaza o izvodljivosti socijalnih inovacija. Socijalni eksperimenti trebaju pružati inovativne odgovore na socijalne potrebe. U početku se ovakvi projekti sprovode u manjem obimu obzirom da su neizvesni njihovi efekti. Važno je socijalni eksperiment sprovoditi u uslovima koji obezbeđuju mogućnost merenja njihovih efekata i ukoliko se pokažu uspešnima ponavljaju se u širem kontekstu te se njihov obim povećava. Naglašavamo da se od aktuelnih područja socijalnog eksperimentisanja u Evropskoj uniji, pažnja poklanja Projektima s naglaskom na socijalnu uključenost mladih kao i zaštitu životne sredine.

Kako nastaju ideje?

Naše internet mesto, ima za cilj da Vas upuzna sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine, da ukaže na koji način se tretiraju neke od oblasti zaštite životne sredine najviše, jer iako imate ideju kako da neki problem rešite, morate znati da li je isti u skladu sa propisima, da li se može primeniti u praksi. Ako pažljivo pročitate naše članke u sekcijama o zagađenju vazduha, zagađenju voda, upravljanju otpadom, kao i zaštiti od buke, naći ćete korisne osnove za početak razvoja Vaše nove inovativne ideje. 

U praksi to deluje tako što prvo treba početi od svog okruženja, šta je to što Vam smeta, da li je to buka, da li je odlaganje otpada, šta je najčešće u Vašoj okoloni što biste voleli da promenite. Ovo je ujedno i prvi korak, kako smo objasnili na početku u delu kako znati šta je socijlano inovativno rešenje, dakle, identifikovali ste socijalnu potrebu nešto što do sada nije rešeno, a trebalo bi biti, smislite šta je to što biste voleli da promenite, da li će to biti mobilna aplikacija, internet mesto, konkretna akcija koja će pomoći da se problem reši, potrebno je napraviti pilot model i videti kako on deluje u praksi. Prilikom izdrade pilot projekta i samog razvoja ideje, vodite računa da je isti u skladu za pozitivnim propisima. kada sve ispunite i vidite da Vaš model daje rezultate, radite na povećanju znanja i svesti na značaju ulaganja u socijanlu inovaciju. Takođe, da bi model bio inovativan, potrebno je osmisliti da se određeni mapirani problem reši na način na koji do sada nije učinjeno. 

Eko-inovacija

Bilo koji oblik koji ima za cilj značajan i vidljiv napredak ka cilju i to održivog razvoja kroz smanjenje uticaja na životnu sredinu, poboljšavajući otpornost na pritiske u okolini, ili postizanje efikasnije i odgovornije upotrebe prirodnih resursa. su eko-inovacije koje mogu biti tehnološke ili netehnološke.
Trenutno cirkularna ekonomija postala je značajna i istaknuta kao sistemski odgovor na ograničenja životne sredine glavna ideja je „odvojiti“ rast od korišćenje resursa, čime se štiti životna sredina, smanjunje zagađenje, smanjuju poslovni troškovi i dolazi do razvoja ekonomija.

[Izvor: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/TO6_Policy_brief_on_eco-innovation.pdf]

Platforma znanja o zelenom rastu, u slobodnom prevodu (Platforma znanja o zelenom rastu, u slobodnom prevodu (The OECD
Green Growth Knowledge Platform) nudi mnoštvo informaicja, ekoloških inovacija i mnoštva projekata. Koji mogu poslužiti kao dobar osnov za kreiranje nove ideje. Danas vlade raspoređuju širok spektar političkih instrumenata za podsticanje eko-inovacija, uključujući regulaciju, poreske olakšice (na nivou EU i na nacionalnom nivou) i podršku eko-inovacijama u malim i srednjim preduzećima i kroz niz partnerstava na regionalnom nivou. [https://www.greengrowthknowledge.org/about-us]

Svako rešenje zahteva i investiranje u njegovu primenu, stoga kao početna ideja, može biti i informacija programa Horizon, koji u delu zaštite životne sredine, naime, istraživanja i inovacije u oblasti životne sredine nalaze svoje težište u programu Horizon 2020: „Klimatska akcija, okruženje, efikasnost resursa i sirovina“, čiji je cilj postizanje ekonomičnosti i društva otpornih na klimatske promene i održivo upravljanje prirodnim resursima i održivo upravljanje ekosisteme i obezbeđivanje održivog snabdevanja i korišćenja sirovina, kako bi se zadovoljile potrebe rastuće globalne populacije u okviru održivih granica planetarnih prirodnih resursa i eko sistema [https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/environment-climate-action]