PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE AKUSTIČKIH ZONA

Pravilnikom o metodologiji za određivanje akustičkih zona[1] bliže se propisuje metodologija za određivanje akustičkih zona[2]. Glavni nedostatak ove odluku ležu u tome što se ne odnosi na buku koja nastaje ili se odnosi:

a) na radnom mestu i radnoj okolini,

b) prevoznom sredstvu,

c) od vojnih aktivnosti na armijskim poligonima,

d) aktivnostima na zaštiti od elementarnih nepogoda, prirodnih i drugih udesa,

e) buku od aktivnosti u domaćinstvu,

f) buku iz susednog domaćinstva,

g) na buku kojoj su izloženi oni koji je stvaraju.

Jedinica lokalne samouprave preduzima mere za zaštitu stanovništva od buke u životnoj sredini i u tom cilju određuje:

a) akustičke zone u naselju,

b) granične vrednosti indikatora buke u tim zonama,

U skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od buke u životnoj sredini.

Jedinica lokalne samouprave akustičkim zoniranjem određuju tihe zone, odnosno zaštićena područja u kojima su propisane granične vrednosti od 50 dB(A) u toku dana, odnosno 40 dB(A) u toku noći. U tihim zonama je zabranjena upotreba izvora buke koji bi svojom aktivnošću mogli da povise nivo buke u tim zonama.

Određivanje akustičkih zona vrši se u zavisnosti od namene prostora.

Određivanje akustičkih zona vrši se na osnovu:

1. referentnih karata prostornih planova na kojima su prikazani:

a) namena prostora,

b) mreža naselja i infrastrukturni sistemi,

c) turistička područja,

d) prirodna i nepokretna kulturna dobra,

2. referentnih karata urbanističkih planova na kojima su prikazani:

a) pretežna namena površina zemljišta,

b) podela na zone i celine prema:

– morfološkim,

– planskim,

– istorijsko-ambijentalnim,

– oblikovnim

– drugim karakteristikama.

Akustičke zone se određuju:

a) prema postojećem stanju izgrađenosti,

b) načinu korišćenja zemljišta,

c) prema planiranim namenama prostora.

Definišu se graničnim vrednostima indikatora buke (za dan i noć) izraženim u decibelima.

Za potrebe određivanja akustičkih zona definiše se:

1) geografski opis područja koje se razmatra,

2) opis glavnih karakteristika izvora buke značajnih za navedeno područje,

3) granične vrednosti.

Akustičke zone se prikazuju:

1) za pojedinačnu zonu naselja, jednu ili dve zone srodne namene, veličina kompleksa objekta koji može biti izvor buke, ili je ugrožen bukom,

2) za zone duž autoputa, magistralnih i regionalnih saobraćajnica i sabirnih gradskih ulica u kojima se odvija tranzitni, teretni i javni gradski saobraćaj, najmanja širina prikazivanja je odgovarajuća regulaciji tih saobraćajnica, odnosno koridora u skladu sa zakonom kojim se uređuju javni putevi[3].

Određivanjem pretežne namene u pojedinim zonama naselja prema postojećem stanju izgrađenosti i načinu korišćenja zemljišta, kao i planiranim namenama obezbeđuju se mogućnosti za:

1) sagledavanje mogućih pojava buke u pojedinim zonama naselja sa istim i različitim dozvoljenim nivoima,

2) utvrđivanje potrebnih mera za otklanjanje pojačane buke putem:

– urbanističkog planiranja,

– investicionog projekta,

– tehničkih mera,

– drugih aktivnosti u skladu sa zakonom,

3) zabranu i ograničavanje upotrebe izvora buke, odnosno obavljanje delatnosti i drugih aktivnosti koje prouzrokuju buku iznad propisanih graničnih vrednosti.

Akustičke zone mogu biti sledeće:

1) područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi:

– parkovi i šetališta,

– spomen parkovi i obeležja,

– gradske šume, botanička bašta i posebni zeleni kompleksi,

– rekreativno sportski centri,

– zaštićena i značajna prirodna i kulturna dobra,,

– bolnice, specijalistički zavodi, instituti i centri sa stacionarom,

– klinike i klinički instituti univerzitetskog medicinskog centra,

– centri za zaštitu odojčadi i dece, za teže i lakše psihički ometenu decu i omladinu,

– centri i domovi za zaštitu starih i iznemoglih lica.

2) turistička područja, kampovi i školske zone:

– turistička područja, kampovi i banje,

– vrtići i predškolske ustanove,

– osnovne, srednje škole i obrazovni centri,

– fakulteti i akademije, studentska naselja i domovi,

– ambasade.

3) čisto stambena područja:

– stambene zone na parcelama (pretežno niske spratnosti i malih gustina stanovanja),

– stambene zone u blokovskom – ivičnom sistemu izgradnje (pretežno srednje i visoke spratnosti i srednjih i velikih gustina stanovanja),

– stambene zone u slobodnom sistemu izgradnje (u novim naseljima – pretežno srednje i visoke spratnosti i srednjih i velikih gustina).

4) poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečja igrališta:

– zone i objekti sa stambenim (i u stambenim) objektima namenjeni za poslovnu i trgovačku delatnost,

– posebne zone, objekti društvenih i komercijalnih delatnosti (organizacije nauke i kulture, trgovina, ugostiteljstvo, turizam, finansijske, poslovne i tehničke usluge, neproizvodne delatnosti i sl.),

– dečija igrališta.

5) gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica:

– gradski centar,

– zone i objekti komunalnih delatnosti,

– parkirališta i javne garaže,

– objekti i postrojenja vodovoda i kanalizacije,

– gasovodni objekti – glavne merno regulacione stanice GMRS i MRS,

– gradska čistoća,

– protivpožarne stanice,

– autoput, magistralne, regionalne saobraćajnice i međunarodne železničke pruge,

– gradske saobraćajnice sa terminalima javnog gradskog saobraćaja,

– regionalne saobraćajnice sa autobuskim saobraćajem i teretnim tranzitom,

– saobraćajne usluge i terminali (železnička stanica, autobuska stanica, pristanište, parkinzi za teretna vozila, opravka i održavanje vozila, javna skladišta i dr.),

– manji pojedinačni industrijski i proizvodni objekti i skladišta industrijskog karaktera sa stambenim objektima.

6) industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada:

– privredne i industrijske zone, proizvodni i infrastrukturni objekti,

– skladišta industrijskog karaktera bez stambenih objekata.


[1](“Sl. glasnik RS”, br. 72/2010).

[2]Akustično zoniranje jeste određivanje granične vrednosti indikatora buke za različita područja prema njihovoj nameni, a akustične zone se određuju prema postojećem stanju izgrađenosti, načinu korišćenja zemljišta, kao i prema planiranim namenama prostora i definišu se u graničnim vrednostima indikatora buke za dan i noć u decibelima.

[3]Zakonom o putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) uređuje se pravni položaj javnih i nekategorisanih puteva, uslovi i način upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, posebni uslovi izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva, izvori i način finansiranja izgradnje, rekonstrukcije, zaštite i održavanja puteva, sticanje prava svojine, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje, izgradnju, rekonstrukciju, zaštitu i održavanje javnih puteva. Javni put je put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa i koji je nadležni organ proglasio kao takav.,


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena zaštite životne sredine. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.